För 100 år sedan 1919 –

Årsmötet 1920
Protokoll fört vid Norrbottens läns lantmäteriförenings årsmöte i Luleå den 25 februari 1920
Närvarande: Herrar Förstelantmätaren H K Brändström, distriktslantmätarne Brännström, Sandström, Clausén och
Högström, extra lantmätarne Wikberg och Frigell samt auskultanerne Granlund, Brändström, Ackéll och Sjödell.
§ 1
Herr Förstelantmätaren öppnade mötet med några hjärtliga hälsningar och valdes därefter enhälligt att såsom ordförande
leda mötesförhandlingarna.
§ 2
Upplästes föregående årsmötesprotokoll, vilket godkändes med den justering, efter framställning av herr Clausén, att
dess 7 § att förstelantmätaren syntes lämpligen böra underställa ärendet till, förättningsmannens förklaring endast vid fall,
då förstelantmätaren upprättat memorial över teknisk granskning och påyrkat återförvisning av förrättningen
§ 3
Invaldes herrar extralantmätaren Gunnar Frigell och auskultanten Gustav Ackéll i föreningen.
§ 4
Föredrogs föreningens räkenskaper för år 1919, utvisande en behållning av kr 544:21; och som räkenskaperna voro av
revisorer granskade och godkända, beviljades kassaförvaltaren ansvarsfrihet.
§ 5
Åt föreningsstyrelsen uppdrogs att inköpa och å föreningens grav låta uppresa en gravvård för en kostnad av högst 350:-
kr.
§ 6
Till föreningens kännedom hade kommit, att ett möte mellan statsanställda tjänstemän i Luleå skulle äga rum någon av de
närmaste dagarna för dryftande om frågan om tjänstemännens dyrtidstillägg m.m., i anledning varav uppdrogs åt herrar
förstelantmätaren H K Brändström och distriktslantmätarne L K Brännström och Joh. Clausén att å föreningens vägnar
representera å ifrågavarande möte.
§ 7
Mötet yttrade den förhoppning, att kungl propositionen till innevarande års riksdag rörande lantmäterikårens
omorganisation mm måtte trots en del däri förekommande brister vinna riksdagens bifall. Då det tycks önskligt, att
lantmäterikåren visade enlighet i denna fråga, beslutades, att protokollsutdrag rörande detta uttalande skulle delgivas
herrar ordförande i Sveriges lantmätare -, distriktslantmätare – och auskultantförening.
§ 8
På initiativ av herr Ernst Brändström företogs en livlig diskussion över det viktiga spörsmålet om rågångsfrågans
behandling och tolkningen av gällande skiftesstadgas bestämmelser härutinnan. Diskussionen föranledde icke till
resolution.
§ 9
Till mötet hade anmälts, att fel förkommit, då tjänstemän vid postbehandling av såsom skrymmande ansedda försändelser
blivit å postanstalt under hänvisning till bestämmelse i 38 § 1 mom i allm.poststadgan förvägrade postbefordran av
försändelserna.
Då det synes mötet, att sådant förvägrande vore till synnerligt men för lantmätarne vid deras ofta förekommande
transporter av skrymmande kartförsändelser, beslutades, att förhållandet skulle anmälas till Kung. Lantmäteristyrelsens
kännedom.
§ 10
Beslutades, att föreningen genom kassaförvaltarens försorg snarast skulle utdela en gratifikation å 50 kronor till vardera
fruarna Hulda Grape i Stockholm och Edit Näslund i Östersund.
§ 11
Företogs val av styrelse och funktionärer. I allo beslutades omval (se § 9 föreg. sida)
Som ovan G Harald Högström
Justeras den 26/2 1920 H K Brändström

Årsmötet 1920
Protokoll fört vid Norrbottens läns lantmäteriförenings årsmöte i Luleå den 25 februari 1920
Närvarande: Herrar Förstelantmätaren H K Brändström, distriktslantmätarne Brännström, Sandström, Clausén och
Högström, extra lantmätarne Wikberg och Frigell samt auskultanerne Granlund, Brändström, Ackéll och Sjödell.
§ 1
Herr Förstelantmätaren öppnade mötet med några hjärtliga hälsningar och valdes därefter enhälligt att såsom ordförande
leda mötesförhandlingarna.
§ 2
Upplästes föregående årsmötesprotokoll, vilket godkändes med den justering, efter framställning av herr Clausén, att
dess 7 § att förstelantmätaren syntes lämpligen böra underställa ärendet till, förättningsmannens förklaring endast vid fall,
då förstelantmätaren upprättat memorial över teknisk granskning och påyrkat återförvisning av förrättningen
§ 3
Invaldes herrar extralantmätaren Gunnar Frigell och auskultanten Gustav Ackéll i föreningen.
§ 4
Föredrogs föreningens räkenskaper för år 1919, utvisande en behållning av kr 544:21; och som räkenskaperna voro av
revisorer granskade och godkända, beviljades kassaförvaltaren ansvarsfrihet.
§ 5
Åt föreningsstyrelsen uppdrogs att inköpa och å föreningens grav låta uppresa en gravvård för en kostnad av högst 350:-
kr.
§ 6
Till föreningens kännedom hade kommit, att ett möte mellan statsanställda tjänstemän i Luleå skulle äga rum någon av de
närmaste dagarna för dryftande om frågan om tjänstemännens dyrtidstillägg m.m., i anledning varav uppdrogs åt herrar
förstelantmätaren H K Brändström och distriktslantmätarne L K Brännström och Joh. Clausén att å föreningens vägnar
representera å ifrågavarande möte.
§ 7
Mötet yttrade den förhoppning, att kungl propositionen till innevarande års riksdag rörande lantmäterikårens
omorganisation mm måtte trots en del däri förekommande brister vinna riksdagens bifall. Då det tycks önskligt, att
lantmäterikåren visade enlighet i denna fråga, beslutades, att protokollsutdrag rörande detta uttalande skulle delgivas
herrar ordförande i Sveriges lantmätare -, distriktslantmätare – och auskultantförening.
§ 8
På initiativ av herr Ernst Brändström företogs en livlig diskussion över det viktiga spörsmålet om rågångsfrågans
behandling och tolkningen av gällande skiftesstadgas bestämmelser härutinnan. Diskussionen föranledde icke till
resolution.
§ 9
Till mötet hade anmälts, att fel förkommit, då tjänstemän vid postbehandling av såsom skrymmande ansedda försändelser
blivit å postanstalt under hänvisning till bestämmelse i 38 § 1 mom i allm.poststadgan förvägrade postbefordran av
försändelserna.
Då det synes mötet, att sådant förvägrande vore till synnerligt men för lantmätarne vid deras ofta förekommande
transporter av skrymmande kartförsändelser, beslutades, att förhållandet skulle anmälas till Kung. Lantmäteristyrelsens
kännedom.
§ 10
Beslutades, att föreningen genom kassaförvaltarens försorg snarast skulle utdela en gratifikation å 50 kronor till vardera
fruarna Hulda Grape i Stockholm och Edit Näslund i Östersund.
§ 11
Företogs val av styrelse och funktionärer. I allo beslutades omval (se § 9 föreg. sida)
Som ovan G Harald Högström
Justeras den 26/2 1920 H K Brändström