Sockenkarteverket

Många lantmätare arbetade under mitten av 1850-talet med att upprätta det s.k. Sockenkarteverket. I Norrbotten han man med att färdigställa materialet för socknarna Nederluleå, Överluleå, Råneå, Nederkalix, Carl Gustav och Nedertorneå samt städerna Luleå och Haparanda innan arbetets lades ned.

Sockenkarteverket består av

  •     karta
  •     beskrivning och
  •     tabeller

Kartan är en sammanställningskarta över socknen, upprättad med stöd av äldre avvittrings-, skiftes- eller andra kartor. Originalen förvaras i Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle.

Beskrivningen är en utförlig berättelse om tillståndet i socknen och innehåller avsnitt om bl.a. socknens allmänna beskaffenhet, invånare, seder och bruk, klädedräkten, byggnader, tjänstefolkets avlöningsförmåner, åkerbruk och boskapsskötsel, skogen, binäringar, politisk författning, skatter och andra avgifter, barnaundervisning, fattigförsörjning mm samt beskrivning av kyrkorna.

De beskrivningar som berör socknarna i Norrbotten har sammanställts i boken ”Sockenkarteverket”, som år 1999 gavs ut av Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum.

De statistiska uppgifterna för de berörda socknarna har  sammanställts i boken ”Sockenkarteverket, del 2” .

Här kan Du läsa mer om innehållet i Sockenkarteverket:

Sockenkarteverket i Norrbotten. Ur LANTMÄTERITIDSKRIFTEN nr 1:2000

I Norrbotten på 1850-talet. Ur Norrbotten 1999

Luleå stad på 1850-talet. Luleå stadsarkivs årsbok 1999-2000

Nederluleå på 1850-talet. Nederluleå hembygdsförenings årsskrift 1999

Skriften finns att läsa som pdf på:

http://www.lulea.se/download/18.4a3d28f313aa49dea8910d87/1355242607107/Sockenkarteverket.pdf