Stadgar

Stadgar för 

Norrbottens läns lantmäteriförening

antagna 1977-05-05

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att inom länets lantmätarkår befordra enighet och hjälpsamhet, att bereda medlemmarna tillfälle till personlig bekantskap samt till utbyte av råd och upplysningar, som avse att främja kårens mål och anseende i det offentliga och enskilda livet, att underhålla en god anda inom lantmätarkåren, varigenom såväl dess eget anseende upprätthålles som det allmännas bästa befrämjas. Föreningen skall även verka för samarbete och medlemsanslutning till Sveriges lantmätareförening.

§ 2 Medlemmar

Medlem i föreningen är envar, som avlagt lantmäteriexamen eller utexaminerats från KTH:s sektion för lantmäteri eller har motsvarande kompetens/kvalifikationer och hos föreningen eller dess styrelse anmält sig vilja inträda och erlägger stadgad avgift.

     Till hedersledamot kan föreningen kalla person, som synnerligen förtjänstfullt bidragit till utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde. Hedersledamot utses på årsmöte efter förslag av styrelsen.

§ 3 Sammanträden

Föreningen håller årsmöte varje år före maj månads utgång å tid och ställe, som styrelsen äger bestämma.

     Till årsmöte och extra sammanträde skall styrelsen minst åtta dagar förut kalla föreningens medlemmar.

§ 4 Ordförande

Vid varje sammanträde utses en ordförande att leda förhandlingarna. Bliver ordföranden under någon tid av sammanträdet förhindrad, före den som ordföranden därom anmodar, ordet för tillfället.

§ 5 Ärendenas föredragning vid årsmötet

Efter uppgjord föredragningslista skall ärendena vid årsmöte behandlas i följande ordning:

1. uppläsning och godkännande av protokollet för näst föregående sammanträde;

2. föredragning av revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;

3. uppskjutna frågor, i den ordning de vid föregående sammanträde förekommit;

4. frågor, som styrelsen kan göra till föremål för föreningens behandling;

5. frågor, som föreningens medlemmar hos styrelsen före mötet anmält till föredragning;

6. bestämmande av årsavgifter;

7. val av styrelse, revisorer och suppleanter;

8. frågor, som utan att vara anmälda, väckas vid mötet.

Uppstår fråga om något ärendes föredragning i annan ordning, gäller därom vad de flesta närvarande besluta.

§ 6 Yttranderätt och ordning

Varje medlem äger rätt att vid sammanträde, efter anmälan till ordföranden och i den ordning han därtill uppropas, stående fritt yttra sig i varje under överläggning varande fråga. Avlägsnar han sig från ämnet, fäste ordföranden därå hans uppmärksamhet, men ej må eljest någon avbryta en talare uti hans anförande.

     Ordföranden vakar över ordningen vid föreningens sammanträden och äger upplösa sammanträdet, om skäl därtill förekommit.

§ 7 Proposition och val

Sedan överläggningen i något ämne förklarats slutad, skall ordföranden framställa proposition så avfattad, att den må kunna med ja eller nej besvaras.

    Ordföranden tillkännagiver därefter, huru enligt hans uppfattning beslutet utfallit och befäster detsamma, där omröstning ej begäres, med klubbslag. Äskas härvid eller vid förekommande val omröstning, verkställes densamma öppet, såvitt ej yrkande framställes om användande av slutna sedlar, och äger varje närvarande medlem därvid en röst. Utgången bestämmes genom enkel majoritet. Utfalla rösterna å båda sidor lika, gäller den mening ordföranden biträder.

     Vid val samt omröstning med slutna sedlar skiljer lotten mellan dem, som erhållit lika röster; och skola valsedlarna, för att bliva gällande, vara enkla, slutna och fria från all tvetydighet å personers namn ävensom från oriktighet i anseende till deras antal.

     Vid alla omröstningar anmode ordföranden två bland föreningens medlemmar att de avgivna rösterna anteckna.

§ 8 Protokoll och expedition

Vid föreningens sammanträden föres protokoll, som, där föreningen ej annorlunda beslutar, justeras av ordföranden.

     Till protokollet skola jämte en kort framställning av förekomna ärenden antecknas besluten och, där omröstning ägt rum, huru densamma utfallit.

     Särskilda anföranden inflyta icke i protokollet, medlem likväg obetagen att senast inom 8 dagar efter sammanträdes slut sin vid överläggningen yttrade mening, skriftligen författad, till sekreteraren avgiva att såsom bilaga åtfölja protokollet.

     Föreningens expeditioner skola på föreningens vägnar undertecknas av styrelsens ordförande och kontrasigneras av sekreteraren.

§ 9 Val av styrelse mm

Vid årsmöte väljer föreningen:

1. föreningsstyrelse bestående av ordförande och ytterligare fyra ledamöter;

2. två styrelsesuppleanter

3. två revisorer samt

4. en revisorsuppleant

     Mandattiden för ordförande och revisorsuppleant är ett år och för övriga två år. Vid varje årsmöte väljs halva antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

§ 10 Styrelsens åligganden

Styrelsen, vilken inom sig utser vice ordförande, skattmästare, sekreterare och klubbmästare, sammanträder då ordföranden eller minst två ledamöter finner det erforderligt. Styrelsen är beslutsför när tre medlemmar är närvarande. Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt med utslagsröst för ordföranden.

Styrelsen åligger:

1. att till verkställighet befordra föreningens beslut,

2. att, på sätt i § 3 är föreskrivet, utfärda kallelser till föreningens sammanträden,

3. att mellan sammanträdena sköta föreningens angelägenheter och i övrigt vaka över föreningens bästa samt

4. att utgöra kontaktorgan mellan medlemmarna och Sveriges lantmätareförenings styrelse samt inom sig utse föreningsombud och suppleant.

Uppstår förfall för medlem i styrelse, tillkalle ordföranden suppleant i hans ställe. Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden någon att förrätta hans åligganden.

§ 11 Skattmästarens åligganden

Skattmästaren åligger:

           1. att föra förteckning över föreningens medlemmar,

           2. att infordra och uppbära beslutade avgifter,

          3. att däröver samt i övrigt föra ordentliga räkenskaper, som skola vara  avslutade senast dagen före varje årsmöte samt

          4. att verkställa alla utbetalningar, som av föreningen eller styrelsen beslutas

§ 12 Sekreterarens åligganden

Sekreteraren åligger

1. att upprätta föredragningslista och föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden,

2. att uppsätta och expediera alla härvid beslutade skrivelser samt

3. att i övrigt biträda styrelsen i de delar, den kan påfordra.

§ 13 Revisorernas åligganden

Revisorerna åligga att granska räkenskapshandlingar, säkerhetshandlingarna och kontanta kassan, däröver upprätta och till styrelsen avlämna revisionsberättelse samt i övrigt i denna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

     Revisorerna utgör tillika valberedning.

§ 14 Årsavgift

Varje medlem erlägger stadgad årsavgift till skattmästaren i den ordning styrelsen beslutar.

     Den årliga avgiften skall erläggas för såväl det år, varunder inträde i föreningen skett, som för det år varunder ledamot ur föreningen avgår.

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att bliva gällande vara avfattade vid tvenne på varandra följande årsmöten, såvitt ej föreningen i varje förekommande fall bestämmer, att ändringsbeslutet skall bekräftas på ett särskilt därför utsatt extra sammanträde.