Stadgar

Stadgar för 

Norrbottens läns lantmäteriförening

antagna 1977-05-05

reviderade 2017-05-29

 

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att inom länets lantmätarkår befordra enighet och hjälpsamhet, att bereda medlemmarna tillfälle till personlig bekantskap samt till utbyte av råd och upplysningar, som avse att främja kårens mål och anseende i det offentliga och enskilda livet, att underhålla en god anda inom lantmätarkåren, varigenom såväl dess eget anseende upprätthålles som det allmännas bästa befrämjas. Föreningen ska också verka för att förvalta och tillgängliggöra lantmäteriverksamhetens historia.

 

§ 2 Medlemmar
Medlem i föreningen är envar, som avlagt lantmäteriexamen eller utexaminerats från KTH:s sektion för lantmäteri eller har motsvarande kompetens/kvalifikationer och hos föreningen eller dess styrelse anmält sig vilja inträda och erlägger stadgad avgift. Till hedersledamot kan föreningen kalla person, som synnerligen förtjänstfullt bidragit till utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde. Hedersledamot utses på årsmöte efter förslag av styrelsen.

 

§ 3 Sammanträden
Föreningen håller årsmöte varje år före maj månads utgång å tid och ställe, som styrelsen äger bestämma. Till årsmöte och extra sammanträde skall styrelsen minst åtta dagar förut kalla föreningens medlemmar.

 

§ 4 Ordförande
Vid varje sammanträde utses en ordförande att leda förhandlingarna. Bliver ordföranden under någon tid av sammanträdet förhindrad, för den som ordföranden därom anmodar, ordet för tillfället.

 

§ 5 Ärendenas föredragning vid årsmötet
Efter uppgjord föredragningslista skall ärendena vid årsmöte behandlas i följande ordning:
1. uppläsning av protokoll från årsmöte hundra år tidigare och godkännande av protokollet för näst föregående sammanträde;
2. föredragning av revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;
3. uppskjutna frågor, i den ordning de vid föregående sammanträde förekommit;
4. frågor, som styrelsen kan göra till föremål för föreningens behandling;
5. frågor, som föreningens medlemmar hos styrelsen före mötet anmält till föredragning;
6. bestämmande av årsavgifter;
7. val av styrelse, revisorer och suppleanter;
8. frågor, som utan att vara anmälda, väckas vid mötet.
Uppstår fråga om något ärendes föredragning i annan ordning, gäller därom vad de flesta närvarande besluta.

 

§ 6 Yttranderätt och ordning
Varje medlem äger rätt att vid sammanträde, efter anmälan till ordföranden och i den ordning han därtill uppropas, stående fritt yttra sig i varje under överläggning varande fråga. Avlägsnar han sig från ämnet, fäste ordföranden därå hans uppmärksamhet, men ej må eljest någon avbryta en talare uti hans anförande. Ordföranden vakar över ordningen vid föreningens sammanträden och äger upplösa sammanträdet, om skäl därtill förekommit.

 

§ 7 Proposition och val
Sedan överläggningen i något ämne förklarats slutad, skall ordföranden framställa proposition så avfattad, att den må kunna med ja eller nej besvaras. Ordföranden tillkännagiver därefter, huru enligt hans uppfattning beslutet utfallit och befäster detsamma, där omröstning ej begäres, med klubbslag. Äskas härvid eller vid förekommande val omröstning, verkställes densamma öppet, så vitt ej yrkande framställes om användande av slutna sedlar, och äger varje närvarande medlem därvid en röst. Utgången bestämmes genom enkel majoritet. Utfalla rösterna å båda sidor lika, gäller den mening ordföranden biträder. Vid val samt omröstning med slutna sedlar skiljer lotten mellan dem, som erhållit lika röster; och skola valsedlarna, för att bliva gällande, vara enkla, slutna och fria från all tvetydighet å personers namn ävensom från oriktighet i anse-ende till deras antal. Vid alla omröstningar anmode ordföranden två bland föreningens medlemmar att de avgivna rösterna anteckna.

 

§ 8 Protokoll och expedition
Vid föreningens sammanträden föres protokoll, som, där föreningen ej annorlunda beslutar, justeras av ordföranden. Till protokollet skola jämte en kort framställning av förekomna ärenden antecknas besluten och, där omröstning ägt rum, huru densamma utfallit. Särskilda anföranden inflyta icke i protokollet, medlem likväg obetagen att senast inom 8 dagar efter sammanträdes slut sin vid överläggningen yttrade mening, skriftligen författad, till sekreteraren avgiva att såsom bilaga åtfölja protokollet. Föreningens expeditioner skola på föreningens vägnar undertecknas av styrelsens ordförande och kontrasigneras av sekreteraren.

 

§ 9 Val av styrelse mm
Vid årsmöte väljer föreningen:
1. föreningsstyrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter
2. två styrelsesuppleanter
3. två revisorer samt
4. en revisorsuppleant
Mandattiden för ordförande och revisorsuppleant är ett år och för övriga två år. Vid varje årsmöte väljs halva antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

 

§ 10 Styrelsens åligganden
Styrelsen, vilken inom sig utser vice ordförande, skattmästare, sekreterare och klubbmästare, sammanträder då ordföranden eller minst två ledamöter finner det erforderligt. Styrelsen är beslutsför när tre medlemmar är närvarande. Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt med utslagsröst för ordföranden.
Styrelsen åligger:
1. att till verkställighet befordra föreningens beslut,
2. att, på sätt i § 3 är föreskrivet, utfärda kallelser till föreningens sammanträden,
3. att mellan sammanträdena sköta föreningens angelägenheter och i övrigt vaka över föreningens bästa
Uppstår förfall för medlem i styrelse, tillkalle ordföranden suppleant i hans ställe. Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden någon att förrätta hans åligganden.

 

§ 11 Skattmästarens åligganden
Skattmästaren åligger:
1. att föra förteckning över föreningens medlemmar,
2. att infordra och uppbära beslutade avgifter,
3. att däröver samt i övrigt föra ordentliga räkenskaper, som skola vara avslutade senast dagen före varje årsmöte,
4. att i föreningens räkenskaper särskilt redovisa de medel som föreningen mottar i samband med övertagandet av Norrbottens Lantmäterimuseums föremålssamling och material. Dessa medel är primärt avsedda att användas för verksamhet med anknytning
till förvaltningen och tillgängliggörandet museisamlingens föremål och material samt,
5. att verkställa alla utbetalningar, som av föreningen eller styrelsen beslutas.

 

§ 12 Sekreterarens åligganden
Sekreteraren åligger:
1. att upprätta föredragningslista och föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden,
2. att uppsätta och expediera alla härvid beslutade skrivelser samt
3. att i övrigt biträda styrelsen i de delar, den kan påfordra.

 

§ 13 Revisorernas åligganden
Revisorerna åligga att granska räkenskapshandlingar, säkerhetshandlingarna och kontanta kassan, däröver upprätta och till styrelsen avlämna revisionsberättelse samt i övrigt i denna tilleller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna utgör tillika valberedning.

 

§ 14 Årsavgift
Varje medlem erlägger stadgad årsavgift till skattmästaren i den ordning styrelsen beslutar. Den årliga avgiften skall erläggas för såväl det år, varunder inträde i föreningen skett, som för det år varunder ledamot ur föreningen avgår.

 

§ 15 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att bliva gällande vara avfattade vid tvenne på varandra följande årsmöten, såvitt ej föreningen i varje förekommande fall bestämmer, att ändringsbeslutet skall bekräftas på ett särskilt därför utsatt extra sammanträde.