Böcker och bilder

I museiföreningens verksamhet ingår att försöka sprida kännedom om lantmätarnas och stadsingenjörernas verksamhet i äldre tider. Vi gör det bl.a. genom att ge ut böcker mm. För närvarande kan vi erbjuda:

”Lantmäteri i Norrbotten”, en bok som gavs ut i anledning av Norrbottens läns lantmäteriförenings 120-årsjubileum.Förutom föreningshistoria innehåller den beskrivning av lantmäteriverksamheten i Norrbotten från 1600-talet fram till våra dagar och om Norrbottens ekonomiska kartverk mm. Dessutom finns omfattande biografier över lantmätare som varit verksamma i Norrbotten. Boken är på 376 sidor och kostar 100 kr/ex. (tidigare 200 kr)

”Sockenkarteverket” En redogörelse för lantmäteriets arbete på 1850-talet med att upprätta s.k. sockenkartor. Boken, som är på 148 sidor, innehåller beskrivningar över städerna Luleå och Haparanda samt socknarna Nederluleå, Överluleå, Råneå, Nederkalix, Carl Gustav och Nedertorneå. Den kostar 150 kr/ex.

Sockenkarteverket del 2, Tabeller. Boken, som är i A4-format, innehåller statistiska uppgifter om bl.a. hemmans och lägenheters natur, hemmantal, antal soldatrotar och backstugor, folkmängd, hushållens antal, ägor och areal, utsäde och medelavkastning, antal kreatur, skatter och diverse avgifter och allmänna besvär mm. Boken omfattar 160 sidor och kostar 120 kr/ex.

Justerare – en lantmätarsyssla åren 1735-1878. En bok om justeringsväsendet under lantmäteriets ledning åren 1735-1878. Boken, som är i A4-format, omfattar 100 sidor och kostar 100 kr/ex.

Stadsplanering i Luleå stad åren 1856-1859 (2002)

Norrbottens läns lantmäteriförening 130 år (2003)

Kvartersnamn i Luleå  (2004)

Jordbruk i Luleå stad i mitten av 1800-talet, 1832 års jordrannsakning (2004)

Stadsingenjörer i Luleå 1864-1984,  ”Från den förste till den siste” (2006)

Laga skifte i Brändö by i Norrbottens län åren 1827-1831 (2007)

Soldatrotar i Brändön (2008)

”Laga skifte i Grälberga by”. Föreningen säljer även reproduktioner av akvarellserien ”Laga skifte i Grälberga by”, som målades år 1896 av lantmätaren Konrad Jansson med texter av Ernst Indebetou. Bilderna har formatet 25 x 17,5 cm och illustrerar olika paragrafer i 1866 års skiftesstadga. Bilderna kostar 50 kr/st eller 500 kr för hela serien om 15 bilder.

Du kan beställa böcker och bilder genom e-post till georg.palmgren@telia.com