Norrbottens ekonomiska kartverk 1859-1901, Norrbottens läns kartverk

En skrift om Norrbottens ekonomiska kartverk 1859-1901 och Norrbottens läns kartverk

 INNEHÅLL Sid
Om Norrbottens läns ekonomiska kartverk 1859-1901. Förord 3
Norrbottens  läns Ekonomiska Kartverk 1859-1901 4-5
Till Kartverksfrågan – Ur Norrbottens-Kuriren 7 mars 1872 6
Utdrag ur landshövdingens 5-årsberättelser 7
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år  1873, angående förhöjning av förskottsmedlen till kartograferna vid Norrbottens läns ekonomiska kartverk 8
Underdånig berättelse innefattande ekonomiska och statistiska upplysningar om Norrbottens län, samlade av landshövding Pehr Henrik Widmark 8-9
Kongl. Maj:s nådiga skrivelser år 1871 rörande ekonomiska kartverket mm 10-13
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1871 till generaldirektören för Lantmäteriet, Landshövdingen i Norrbottens län m fl. angående ordnande av topografiska, ekonomiska och geologiska kartverken m.m. 14
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1873 till befälhavaren för Topografiska corpsen, angående förhöjning av förskottsmedlen till kartograferna 15
Kongl Maj:ts nådiga skrivelse år 1874 till avdelningschefen vid Generalstabens topografiska avdelning angående ändring av föreskrifterna rörande bearbetandet 16-19
Berättelser mm  
Carl Anton Pettersson 20
Rolf Nerström 20-27
Gustaf Wilhelm Bucht 1848-1894 27-28
Bucht och Lind i Kebnekaise 1880 28-31
Erik Olof Nordlinder (EON) 31-33
Karteringen av Kebnekaisefjällen sommaren 1880 34-38
P.G. Roséns berättelse om norrbottenskartografernas bestämning av Kebnekaises höjd över havet 39-40
Höjdbestämning af Sveriges högsta fjäll 40-43
Mätningsteknik mm  
Fjällmätning 44-46
Barometerhöjdmätning 46
Fjällmätningsexpedition i Västerbottensfjällen 1897, bild 47
Översikt av ”Norrbottensavdelningens” arbeten 48
Häradsekonomiska kartan – Häradskartan 49
Utdrag ur beskrivningen över Neder-Luleå härad 50-51
Förteckning över häradskartor och beskrivningar 52
Norrbottens läns kartverk 53-57
Personregister – biografier över några av de personer som arbetat vid Norrbottens ekonomiska kartverk 58-62
Källor 63

Skriften kostar 100 kr + porto och kan beställas via e-post till georg.palmgren@telia.com

Kan läsas som pdf på

http://www.lulea.se/download/18.48f193fc13702f60fc380c/1336457960862/Norrbottens+ekonomiska+kartverk.pdf