Lantmäteri i Norrbotten

Norrbottens läns lantmäteriförening bildades år 1873. Inför 120-årsjubileet år 1993 beslöt föreningen att tillsammans med museiföreningen utge en minnesskrift. För att framhålla att skriften inte enbart handlar om det statliga lantmäteriet utan även belyser det arbete som utförts av kartografer, stadsingenjörer och justerare m.fl, valdes titeln ”Lantmäteri i Norrbotten”

Innehållet kom under arbetes gång att bli allt mer omfattande och skriften kunde därför inte ges ut i tryck förrän år 1996.

Innehåll:

Förord

Lantmäteri i Norrbotten – Mätning och kartläggning

Olof Tresks kartor

Geometriska jordeböckerna

Gradmätningsexpeditionen 1736-37

Hermelinska kartverket

Sockenkartor

Häradskartor

Norrbottens läns kartverk

Generalstabens karta

Orienteringskartor

Vegetationskartan

Markavvattning

Skogskartor

Gruvmätning

Sjömätning

Järnvägar i Norrbotten

Geologiska kartor

Taktila kartor

Lantmäterikartor i Norrbotten

Lantmäteri i Norrbotten – Norrbottens ekonomiska kartverk

Norrbottens ekonomiska kartverk

Kartografer i Norrbotten

Fjällmätning

Lantmäteri i Norrbotten – Organisation och verksamhet

Lantmäteridistrikt i Norrbotten

Skiftesorganisationen i Norrbotten

Specialenhet nr 1 i Norrbotten

Transport

Justeringsväsendet 1735 -1879

Avvittring i Norrbottens län 1

Skiftesverksamhet

Gränser

Riksgränsägoutbytet med Ryssland 1813-24

Odlingsgränsen

Vägdelningar

Norrbottens läns lantmäteriförening

Föreningens bildande 1873

Lantmäteriföreningens stadgar

Föreningsmedlemmar 1873-1995

Hedersledamöter

Tal vid föreningens 100-årsjubileum år 1973

Axplock ur föreningens handlingar

Ackordering

Gratifikationer

Understödsföreningen

Johan Nordbergs understödsfond

Lantmäteriföreningens gravplats

Lantmäterihuset

Lantmäterimuseet

Lantmätarnas uniform

Lantmätarnas utrustning

Lantmätare berättar

Wolfgang Hertting: Mina 18 norrbottniska år

Tord Rönnqvist: Att vara bolagslantmätare i ett gruvföretag

Lantmätare i litteraturen

Notiser

Katafittgrynnan

Laga skifte i Grälberga by

Lantmätarnas visor

Norrbottenslantmätare

Landshövdingar i Norrbotten

Äldre norrbottenslantmätare

Kommissionslantmätare

Avvittringslantmätare

Förste lantmätare och överlantmätare

Distriktslantmätare i Norrbotten

Norrbottenslantmätare

Stadsingenjörer i Luleå

Stadsingenjörer i Boden

J. E. Nyström

Liten lantmäteriordlista

Källor

Boken säljs nu för 100 kr/ex

Skriften finns att läsa som pdf på
http://www.lulea.se/download/18.4a3d28f313aa49dea8910d82/1355242552554/Lantmateri-i-Norrbotten.pdf