För 100 år sedan, 1909 – 1918

Föreningen har numera som tradition att vid varje årsmöte läsa upp protokollet från motsvarande möte för 100 år sedan

 

Årsmötet 1918

Protokoll fört vid Norrbottens läns lantmäteriförenings årsmöte å länslantmäterikontoret i Luleå den 26 februari 1918

Närvarande: Förste lantmätaren H. K. Brändström, distriktslantmätarne Lundblad, Sandström, Brännström, o Högström, extra lantmätaren Wikberg, t.f. distriktslantmätaren Åkerström och amanuensen Rådberg.

§ 1.

Herr förstelantmätaren förklarade möte öppnat och hemställde om val av ordförande, vartill han enhälligt utsågs.

§ 2

Beviljade amanuensen O Rådberg inträde i föreningen.

§ 3

Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes

§ 4

Föreningens räkenskaper för år 1917, utvisande en behållning av kr 510.41, föredrogs; och som dessa voro av revisorer granskade och utan anmärkning godkända, beviljades kassaförvaltaren ansvarsfrihet.

§ 5

I skrivelse den 28 nästl. Januari hade k. lantmäteristyrelsen anmodat förstelantmätaren att, efter att på lämpligt sätt hava inhämtat lantmätarnas inom länet mening, avgiva yttrande och förslag i ärende, som uppkommit i anledning därav, att Kungl. Maj:t hos riksdagen för år 1818 äskat medel för att bereda lantmätare, som sysselsättas med praktisk lantmäteriverksamhet, rätt att i stället för den nuvarande ersättningen för kost och tidsspillan såväl under resa som under vistelse å förrättningsställe erhålla dagtraktamente, och därvid särskilt begärt uttalande dels om och i vad mån beträffande rikets lantmätare böra tillämpas bestämmelserna i §§ 2, 4 och 6 i Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 26 augusti 1917 angående resekostnads- och traktamentsersättning åt befattningshavare vid skogsstaten och statens skogsskolor, dels ock om några olägenheter för lantmäteriverksamheten äro att befara genom borttagandet av bestämmelserna i 5§ 1 mom andra stycket i gällande nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar om skyldighet för sakägare att anskaffa husrum och husmanskost.

På begäran av herr förstelantmätaren, och sedan distriktslantmätarne G Grape och E L Hollström samt extra lantmätaren S Lindströms till förstelantmätaren i saken avgivna yttranden föredragits, beslutades, att mötet skulle uttala sig i ärendet och därefter genom protokollsutdrag tillställa herr förstelantmätaren föreningens i anledning av förd diskussion gjorda uttalande.

I frågan om lämpligheten av att beträffande rikets lantmätare tillämpa vissa bestämmelser i Kungl. Maj:ts ovan nämnda nådiga kungörelse har mötet kommit till den uppfattningen, att bestämmelserna i § 2 icke borde göras tillämpliga på lantmätarkåren.

Det synes orättvist, att lantmätare för färd till fots icke skulle erhålla resekostnadsersättning. Så till vida lärer en väsentlig skillnad beträffande behovet av sådan ersättning förefinnas mellan tjänstemännen i lantmäteri- och jägarestaterna, att tjänstemännen i sistberörda stat helt underhålles av lön, medan lantmätarna åter till största delen för sitt arbete åtnjuta inkomster efter taxa, och på den grund under färder till fots, vilka särskilt i övre Norrland äro betungande och icke höra till sällsyntheterna, fullt så väl äro i behov av resekostnadsersättning i detta hänseende som vid färder efter skjuts o.d.

På grund av den myckenhet resgods, instrument m.m. lantmätaren är tvungen medföra under sina tjänsteresor, är han sällan i tillfälle att använda sig av motorcykel eller velociped som fortskaffningsmedel.

Den ringa förhöjning i visst fall av 30 procent utöver vad resereglementet föreskriver såsom ersättning vid färd efter skjuts, vilken vid färd med automobil kunde tänkas tillkomma lantmätare, därest bestämmelserna i analogi med 3:dje punkten i 2 § av kungörelsen bleve fastställd för lantmäteritjänstemännen, måste anses vara av oväsentlig betydelse och ingalunda motivera ett rubbande av den enhetliga princip, som är utmärkande för sagda reglemente, detta så mycket mindre som besväret att styrka sådana högre utbetalningar göres nödvändigt, och de förluster, som drabba lantmäteritjänstemännen, därest bestämmelserna ifråga icke stipuleras, bliva oväsentliga och till fullo motverkas av den behållning, som vid annat tillfälle kan uppstå vid färd med motorcykel eller velociped, för den händelse resereglementet får tillämpas under alla förhållanden.

Mötet håller därföre före, om de enklaste, lättaste kontrollerbara men likväl ändamålsenligaste bestämmelser i hithörande hänseende vinnas, om 2 § i gällande lantmäteritaxa ändras därhän, att lantmätare, tjänstemedhjälpare och tekniskt biträde vid resor till och från förrättningsstället för resekostnad enl 7:de klassen i gällande resereglemente, oavsett om färden sker med skjuts, på ångfartyg, järnväg eller båt, till fots, till häst eller annorledes.

I detta sammanhang har mötet velat uttala önskvärdheten av att gällande bestämmelser i lantmäteritaxan rörande ersättning för kost och tidsspillan vid färd under pågående förrättning till och från utjordar etc måtte få kvarstå, men ersättningen höjas från 20 öre till 30 öre per km.

Beträffande åter §§ 4 och 5 uti förberörda nådiga kungörelse rörande traktamentsersättning synas dessa böra göras tillämpliga jämväl på lantmäterikåren, dock med den ändring, att bestämmelsen i den förra paragrafen 1:sta och 3:dje punkten i fråga om resans varaktighet uttrycket ”minst 8 timmar” bör utgå, och bestämmelsen i 3:dje punkten om minskning i ersättningen ändras till att gälla ”2/3 delar” i stället för ”hälften” av stadgat belopp.

För åstadkommande av tillbörlig konton vid debitering av traktamentsersättning anser mötet, att lantmätare bör åläggas i förrättningsprotokollet göra noggrann anteckning om den tid ersättningen avser ävensom vid avgivande av räkning bifoga till riktigheten bestyrkt transumt av samma protokoll.

Slutligen har mötet beträffande ifrågasatt borttagande av bestämmelserna i 5 § 1 mom andra stycket i nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar om skyldighet för sakägare att anskaffa husrum och husmanskost velat uttala såsom sin mening, att bestämmelserna bör kvarstå, enär tredskande sakägare i annat fall genom att vägra sådan ersättning, snart sagt kunna hindra förrättningsmannen från att handlägga förrättning, varå laga förordnande föreligger. Däremot synas en ändring i bestämmelserna så till vida böra ske,att ersättningen föreskrives skola utgå efter i orten gängse pris.

§ 6

På framställd fråga av distriktslantmätare E Sandström huruvida lantmätare må anses skyldig lämna publik renovation över delningsförrättning som avser sammanförande till ett skifteslag av sådana hemmanslotter inom samma hemmansnummer, vilka tillkommit genom utbrytning vid renovations på hemmansklyvning, meddelade herr förstelantmätaren, att enligt hans tolkning av föreskrifterna i gällande lantmäteriinstruktion publik renovationsskyldighet i angivet fall icke kunde åläggas lantmätaren, ävensom att förstelantmätaren för sin del icke komme att avfordra lantmätare sådan renovation.

§ 7

Distriktslantmätare L K Brännström hemställde, att föreningen måtte besluta inköp av gravvård till prydande av föreningens grav å härvarande kyrkogård. I anledning av denna hemställan beslutade mötet giva herr Brännström i uppdrag att till nästa årsmöte inkomma dels med förslag å gravvårdens exteriör och lämplig inskription, dels med kostnadsförslag i ärendet.

§ 8

I gratifikationer beslutades genast tilldela vardera av fruarna Hulda Grape i Stockholm och Näslund i Östersund samt herr J Lindström i Sunderbyn 30 kronor genom kassaförvaltarens försorg.

§ 9

Företogs val av styrelse och funktionärer, vartill utsågs

till styrelse Förstelantm. H K Brändström och distriktslantmätarna L K Brännström och Hj Lundblad

till sekreterare Distr.lantm. G H Högström

till kassaförvaltare ” L K Brännström

till revisorer ” G H Högström och e.lantm. B A Vikberg

till styr.suppl. ” E A Sandström o lantm.ausk. F Granlund

till revisorsuppl. t.f. Dlm Gunnar Åkerström

§ 10

Sedan herr ordförande tackat mötesdeltagarna för visat intresse under förhandlingarna, därvid särskilt riktande sig till resenärerna, avtackades herr ordf. å mötesdeltagarnas vägnar gen. distriktslantm. Lundblad, varpå förhandlingarna avslutades.

Som ovan G Harald Högström. Justerat H K Brändström

 

Årsmötet 1917

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 26 februari 1917

Närvarande: Förste landtmätaren H. K. Brändström, distriktslandtmätarne Lundblad, Sandström, Brännström, Leander o Högström, extra landtmätarne Wikberg o Bexelius samt auskultanterne Larsson, Sjöden och Brändström

§ 1

Förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna samt erinrade om den förlust kåren och kamratkretsen gjort genom kommissionslandtmätaren, majoren Johan Hjalmar Grapes död. Den aflidnes förtjänstfulla tjänstemannaegenskaper och vänsälla sinneslag vidrördes, hvarpå frid lystes öfver hans minne.

Herr förstelandtmätaren förklarade möte öppnat under hemställan om val af ordförande, hvartill han enhälligt utsågs.

§ 2

Beviljade landtmäteriauskutanten Petter Carl-Erik Sjödell begärt inträde i föreningen.

§ 3

Föregående årsmötes protokoll upplästes och godkändes

§ 4

Meddelade herr ordföranden, att upplysning till honom numera ingått rörande villkoren för landtmäteriföreningens ingående  såsom lokalafdelning under Sveriges landtmäteriförening. Ett af de viktigaste villkoren vore, att länsföreningens kassa skulle öfverlämnas till och för framtiden förvaltas af Sveriges landtm.förening.

Under sådana omständigheter fattades beslut, att föreningen härstädes för närvarande icke skulle ingå såsom sådan lokalafdelning.

§ 5

Föredrog herr ordföranden sitt i egenskap af förstelandtmätare på K. landtmäteristyrelsens framställning afgifna yttrande rörande förslag till ny taxa på landtmäteriförrättningar.

§ 6

Föreningens räkenskaper för år 1916, utvisande en behållning af 435 kr 13 öre, föredrogs, och som dessa voro af revisorerna granskade och utan anmärkning godkända beviljades kassaförvaltaren ansvarsfrihet.

§ 7

Genom skrifvelsen  den 9 och 12 innevarande februari hade K. landtmäteristyrelsen anmodat förste landtmätaren att till K. styrelsen inkomma med preliminärt förslag för länet rörande antalet distrikt och ny distriktsindelning under i skrifvelserna närmare angifna förutsättningar.

Som K. styrelsen hemstäldt, att förstelandtmätaren i ämnet måtte rådgöra med landtmätarne inom länet eller eljest på lämpligt sätt inhämta dessas mening, hade förstlendtmätaren med infordrande af yttrande tillställt landtmätane afskrifter af sagda skifvelse.

I egenskp af ordförande hemställde förstelandtmätaren nu, huruvida mötet ville yttra sig, – hvilken hemställan beviljades.

Uti med anledning af förberörda ärende härefter uppkommen diskussion yttrade sig de flesta närvarande på eget ansvar arbetande landtmätarne ävensom tjänstemedhjälpare. Allmänt framhölls, att K. styrelsens i skrivelsen angifna förutsättningar utgjorde tämligen svaga skäl för de genomgripande förändringar i distriktsindelningen, som ställts i utsikt. Klart syntes framgå, ehuru sådant icke direkt angifvits i skrifelserne, att K. styrelsen med den tilltänkta ökningen af landtmäteridistriktens antal icke så mycket åsyftat en säkrare ställning år distriktslandtmätarkåren eller hänsynstagande till allmänhetens kraf utan fastmer en utväg att bereda auskultanterne möjlighet till befordran inom någorlunda dräglig tid. För en sådan synpunkt hyste ock mötet tillbörlig respekt, ehuru det med skärpa ifrågasattes, huruvida saken i sitt nuvarande läge kunde ordnas på angifvet sätt, utan att såväl själfständiga som obefordrade landtmätare blifva lidande. Härutinnan ansågs visserligen den ekonomiska sidan af saken, så vidt den ej berörde allmänhetens eller statsmakternas intressen, icke spela någon afgörande roll, enär utsikter åberopats, hvarigenom landtmäteritjänstemännens inkomster kunde afsevärt ökas; men då berörda inkomstökning hufvudsakligen måste anses afsedt att soulegera? rådande dyrtid, ansågs den knappast kunna göra anspråk på att få betraktas  såsom något allvarligt motiv för en extrem ökning af landtmäteridistriktens antal. En sådan utökning ansågs endast böra grunda sig på allmänhetens ökade behof på biträde af landtmäteritjänstemännen eller på en ökning af arbetstidsåtgången. Men icke heller ur denna synpunkt hade några vägande skäl kunnat förebringas.

Det vore visserligen beklagligt, att möjligheterne för kårens rekrytering för närvarande vore allt annat än stora. Att på en gång ställa intill 2/3 af kåren på ordinarie stat vore i allt fall att tillgripa en åtgärd, som hvarken blefve de ordinarie eller extra ordinarie tjänstemännen till båtnad. Så vidt icke större utsikter till rikligare arbetstillgång, än den K. styrelsen åberopat, förelåge, och kårens rekrytering genom förespegligen om en snabbare befordran kunde nöjaktigt ordnas, komme en jämnstrukenhet i tjänstställning och inkomstmöjligheter samt i förhållandet till allmänheten att vidlåda landtmäteriets kårväsen, som ingalunda kunde anses önskvärd.

Helt allorlunda skulle saken gestalta sig, om hänsyn tages till möjligheten, att afgifvet förslag till en ny skiftesstadga snart blefve lag. Men till en sådan omständighet  har K. styrelsen icke hänvisat såsom skälig att taga med i beräkningen. Det vore också tids nog, när sådana skäl framträdde, söka åstadkomma distriktsindelning i större stil.

Många detaljanmärkningar anfördes af innebörd att påvisa, huruvida K. lantm.styrelsens motivering vore svag, i viss mån inneslutande motsägelser och därföre till ingen grad öfvertygande.

Mötet beslutade emellertid i ärendet gifva det uttalande, att Norrb. Läns landtmäteriförening stod fast vid sin förut intagna ståndpunkt, att samtlige extra lantmätarebefattningar i riket borde omföras på ordinarie stat, att på grund häraf distriktens antal inom Norrbottens län borde fastslås till 11, men att under särskild protest likväl mot ifrågasatt inrättanden af landtmäteridistrikt, där flere distriktslandtmätare placerades, mötet icke ansåge skäl blifvit framlagda, som kunde motivera en ökning utöfver hvad redan blifvit antydt af landtmäteridistriktens antal.

§ 8

Beslutade mötet, att utdrag af protokollet, i hvad detsamma rörde förnyad distriktsindelning, skulle öfverlämnas till herr förste landtmätaren såsom ett uttryck för mötesdeltagarnas mening i saken.

§ 9

I gratifikationer beslöts genast tilldela: fru Hulda Grape 25 kr, fru Näslund i Östersund 25 kr och herr J Lindström i Sunderbyn 25 kr.

§ 10

Val af styrelse och funktionärer företogs som följer

till Styrelse. Förstelandtmätaren H K Brännström och distriktslandtmätarne Ernst Leander o Lennart Brännström

till Sekreterare: distr.lantm. G Harald Högström

till Skattmästare: ” L K Brännström

till Revisorer: ” G H Högström o e lantm. F Granlund

till Styrelsesuppleanter: ” Hj Lundblad och lantm.ausk. F Granlund

till Revisorsuppleant: ” E Sandström

§ 11

Öfverlämnade extra lantm. I Bexelius å sin systers, fru Anna Grape, änka efter majoren och kommissionslandtmätern Johan Hjalmar Grape, vägnar del en gammmal stångcirkel, dels gammalt uträkningsinstrument, konstrueradt af framlidne kommissionslandtmätaren på länet U L Grape, med den hälsning, att föreningen måtte mottaga instrumenten såsom gåfva till ett möjligen blifvande landtmäterimuseum. Herr Ordf tackade å föreningens vägnar.

Som ofvan  G Harald Högström, Justeras H K Brändström

 

Årsmöte 1916

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 26 februari 1916

Närvarande: Förste landtmätaren H. K. Brändström, distriktslandtmätarne Sandström, Leander, Svensson o Brännström, t.f.distriktslandtm. Bexelius, extra landtmät. Högströmsamt landtmäteriauskultanterne Larsson, Granlund och Brändström.

§ 1

Förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna och förklarade 1916 års möte öppnadt under hemställan, att mötet ville utse ordförande.

Herr Förstelandtmätaren blef enhälligt vald att såsom ordförande leda mötets förhandlingar.

§ 2

Distriktslantm. L K Brännström begärde befrielse från sekreterarebefattningen. Till sekreterare utsågs extra landtmätaren G Harald Högström.

§ 3

Landtmäteriauskultanterne O B Larsson och F Granlund anmälde sitt inträde i föreningen samt erlade stadgade inträdes och årsafgifter. Amanuensen H C Thollander, medlem af Östergötlands läns landtm.förening, medgafs tillstånd att närvara under mötesförhandlingarna

§ 4

Föregående årsmötes protokoll blef uppläst, godkänt och justeradt.

§ 5

Herr Ordföranden tillkännagaf, att Styrelsen, i anledning af distriktslandtmät. Svenssons framställda förslag till bildande af lokalafdelning af Sveriges landtmäteriförening och föreningens vid föregående årsmöte beslut om frågans utredning gen. Styrelsens försorg, gjordt hänvändelse till Ordföranden i Sveriges Landtm. Förening med begäran om visse upplysningar, men att svar härå ännu ej inkommit.

Distriktslantm. Svensson uttryckte sin ledsnad öfver att frågan icke kunde slutbehandlas under innevarande årsmöte. Som han ansåg frågan vara af stor betydelse icke blott för Sveriges Landtm.fören. utan jämväl och icke minst för en nybildad lokalafdelning,hvars medlemmar säkerligen komme i tillfälle att mera effektivt än nu yttra sig i viktigare landtmäterispörsmål, ville han hemställa, att extra möte måtte, så snart frågan blifvit i behörigt skick utredt, föranstaltas i och för ett slutligt afgörande af saken.

I öfverensstämmelse med distr.lantm. Svenssons hemställan uppdrog mötet åt Styrelsen att så snart ske kan i berörda afsikt kalla till extra allmänt möte

§ 6

Föredrogs föreningens räkenskaper under år 1915. Som dessa vore af revisorerna granskade och utan anmärkning godkända, beviljade mötet ansvarsfrihet för kassaförvaltaren

§ 7

Sedan det blifvit upplyst, att distr.lantm. G Grape, extra landtm. B A Wikberg och lantmät.ausk. G Åkerström upphört att erlägga årsafgift till föreningen, beslutade mötet att genom kassaförvaltaren postförskottsvis låta uttaga sagda afgift och samtidigt till förenämnda herrar aflåta skrifvelser med vänlig anhållan, att de måtte kvarstå i föreningen. Åt kassaförvaltaren blef jämväl uppdraget att  gen bref till extra landtmätaren S Lindström söka förmå denne ingå i föreningen.

§ 8

Distrikts.lantm. Brännström upplyste, att planteringar å föreningens graf numera blifvit verkställda. Åt styrelsen anförtroddes vården för framtiden af grafven.

§ 9

På hemställan af herr Ordföranden beslutade mötet uttala sig i anledning af K.lantm.styrelsens Cirkulär skrifvelse till rikets landtmätare angående tillfälle att yttra sig med anledning af ifrågasatt ändring i landmäteristaten i orterne organisation, dels ock styrelsens för Sveriges landtmätareförening skrifvelse till Konungen angående åtgärder för revision af gällande taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar.

§ 10

Efter en längre diskussion har mötet ifråga om landtmäteristatens i ortena organisation ansett sig böra gör följande uttalanden

   1 Landtmäteriauskultant bör såsom tjänstemedhjälpare erhålla en begynnelselön på stat af 600 kronor samt efter 5 års oförvitlig tjänstgöring ett ålderstillägg af 300 kr. och efter ytterligare 5 års tjänstgöring ett ålderstillägg af likaledes 300 kr.

   2 Förbättrade befordringsmöjligheter för landtmäteriauskultant synas synnerligen önskvärda. Vid en event. nyindelning af landtmäteridistrikten inom riket bör särskild hänsyn ägnas åt denna fråga.

Emellertid vidhåller mötet sin vid årssammanträdet 1914 uttalade mening, att inrättande af extra landtmätaretjänster eller andra därmed jämförliga befattningar utan lön på stat ingalunda på ett lyckligt sätt komme att lösa frågan om auskultants befordran inom rimlig tid.

   3 Alla extralandtmätarebefattningar med bestämda tjänstgöringsområden böra förvandlas till ordinarie samt i allo likställas med distriktslantmätarebefattning.

4 Beträffande antalet själfständigt arbetande landtmätare anser mötet, att 11 distriktslandtmätare tillika med ev.  tjänstgörande kommissionslandtmätare tillfredsställande kunna sköta landtmäterigöromålen inom Norrbottens län.

5 För sådant fall att distriktslandtmätare på grund af landtmäterigöromålens stora omfattning eller af annan anledning icke förmår nöjaktigt och skyndsamt handlägga inom distriktet förekommande landtmäteriförrättningar, synes lämpligt förordna biträdande landtmätare med självständig befogenhet, åt hvilken efter distriktslandtmätarens hörande må uppdragas handläggandet af vissa ansökta förrättningar.

Emot denna uppfattning har distriktslandtmätaren K O Svensson reserverat sig med förmälan, ”att då extra arbetskraft erfordras inom ett distrikt, en särskild landtmätare bör förordnas såsom extra eller biträdande med visst tjänstgöringsområde efter den ordinaries hörande”

6 Då det synes obestridligt, att principen i gällande landtmäteriinstruktion rörande möjligheten för tjänstemedhjälpare att såsom vikarie få handlägga vissa mindre åt principalen uppdragna förrättningar erbjuder medhjälparen välbehöfliga tillfällen till praktik och självständig tillämpning af sina kunskaper i landtmäterigöromålen, anser mötet att åt meriterade medhjälpare, som aflagt kulturteknisk examen, må uppdragas förrättning på vikariatsförordnande äfven i sådant fall, där principalen för sin del icke kan anföra något egentligt skäl för sin begäran om dylikt förordnande.

I beslutet, som afsett mötets uttalande i denna fråga, har förstelandtmätaren H K Brändström ej deltagit.

7 Slutligen vill mötet framhålla såsom önskvärt och rättvist, att distriktslandtmätarne, hvilka betungas med en afsevärd tidsspilan och en icke ringa utgift för de med tjänsten förenade expeditioner till allmänheten och myndigheter äfvensom för öppethållande af kontor jämväl i allmänhetens intresse, måtte härför af statsverket beredas årlig ersättning i form af expensmedel.

§ 11

Ajournerades mötet för behandling af öfriga ärenden till den 27 febr. kl 11 fm.

Som ofvan /G Harald Högström. Justeras H K Brändström

 

Söndagen den 27 februari 1916 kl 11 fm fortsattes de från föregående dag ajournerade mötesförhandlingarna.

Närvarande: Ordföranden Förste lantmätaren H K Brändström, distriktslantmätarne L Brännström, E Sandström, E Leander, t.f. distrikslantmätaren Bexelius samt lantmäteriauskultanterna O Larsson, F Granlund, H Thollander och E Brändström.

§ 12

Till sekreterare utsågs F Granlund

§ 13

Föredrogs frågan om revision av gällande taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar.

Sedan mötesdeltagarna fått del  af innehållet i den skrifvelse rörande denna sak, som Sveriges landtmätareförening afsänt till Konungen, beslöt mötet instämma i den motivering som nämnda förening anfört för en höjning af taxan. Som emellertid kostnaden för landtmäteriförrättningar från allmänhetens synpunkt sedt kunde anses tillräckligt stor, ville mötet äfven uttala sig för att staten bidroge med en vis del af efter taxa utgående arvode.

Rörande nuvarande och en blifvande taxas särskilda bestämmelser beslöt mötet framhålla:

1:a (rörande reseersättning o.d.) Att ersättningen för kost och tidsspillan ansågs för låg. Förslag framställdes om dess ersättande i vissa fall med dagarfvode eller ock höjande. Nuvarande reseklass ansågs tillräcklig men borde landtmäteriauskultant äfven vara berättigad till reseersättning enligt 4:de klass. Vid vistelse under förrättning utom stationsorten samt under resa bör landtmätare och dennes medhjälpare, oberäknadt den ersättning som utgår enligt dagarvode eller efter taxa, erhålla en särskild ersättning af 5 kronor pr. dag för ökade omkostnader.

För färder under pågående förrättning ansågs ersättning böra utgå i enlighet med uttalandet i ovanberörda skrifvelse dock med undantag af reseersättningen som ansågs böra bibehållas vid den nuvarande

2:a  (rörande arfvode för mätning) att mätningsarfvodet ansågs för lågt och höll mötet före att afseende borde fästas vid i ofvannämnde skrifvelse berörda förhållanden.

3:e (rörande arfvoden för uträkning) att uträkningsarfvodet ansågs något för lågt

4:e (rörande arfvode för gradering) att graderingsarfvodet bör höjas afsevärt samt för inägor bestämmas till hälften och för afrösningsjord till en tredjedel af mätningsarfvodet. Uppskattningen bör skiljas från graderingen och ersättning för dennas verkställande utgå med minst 2,5 á 3 öre pr. figur

5:e (rörande arfvode för delning) rörande delningsarfvodet instämde mötet i de synpunkter som framdragits i ofvanberörda skrifvelse

6:e (rörande arfvode för utstakning och rörläggning) utstakningsarfvodet bör utgå med samma belopp för all slags mark, någon höjning öfver de nu för utstakning i skogbeväxt mark utgående med 4 kronor pr km ansågs dock ej böra ifrågasättas. Att rörläggningsarfvodet för utstakning af skifteslinjer bör utgå med 50 öre för ändrören och 20 öre för hvarje visare.

   7:e (rörande arfvode för delning af ensk och allm vägar) de i förutberörde skrifvelse, hvad beträffar arfvodet för delning af enskilda vägar, omnämnde synpunkter ansågs böra utsträckas till att omfatta äfven allmänna vägar.

8:e (rörande arfvode för sammanträden mm) att särskild ersättning bör utgå för sammanträden och upprättande af protokoll mm hvarjämte arfvode för hvarje förrättningsåtgärd icke bör omfatta ersättning för arbete som därmed icke direkt sammanhänger.

9:e (rörande lösen för karta mm) att lösen för kartor, som framställes genom tryck eller på fotografisk eller fotokemisk väg, bör utgå med hälften af förut vanlig lösen förutom reproduktionskostnaden. Minsta lösen ansågs böra utgöra 5 kronor förutom reproduktionskostnaden. Publik renovation bör ske på statens bekostnad.

10:e (rörande dagarfvode) att dagarfvodet bör vara 10 kronor för en arbetsdag af 7 timmar. Öfvertidsarbete bör ersättas med 1,50 kronor pr timma dock för högst tre timmar utöfver normalarbetsdag. Som motiv härför anfördes att det ofta skulle lända vederbörande sakägare till fördel om förrättningen genom arbetsdagens utsträckning kunde bringas till slut fortare än i annat fall.

11:e (rörande ersättning för kallelser od) Rörande ersättningen för kallelser och kungörelser jämte öfriga expeditionsgöromål instämde mötet i de synpunkter som framhållits i ofvan berörda skrifvelse.

12:e (rörande utbekommande af arfvodet vid landtmäteriförrättningar) Landtmätare borde erhålla fult arfvode vid förrättningens afslutande, hvilket bör ske genom statens försorg i första hand och borde sedermera arfvodesbeloppet uttagas af vederbörande intressenter under en tid af 5-10 år

§ 14

Beslöt mötet att utdela samma gratifikationer som föregående år och skulle dessa belopp utbetalas fortast möjligt.

§ 15

Styrelsen omvaldes. Till sekreterare utsågs H Högström

 

Som ofvan F Granlund. Justeras H K Brändström

 

Årsmötet 1915

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 26 februari 1915

Närvarande: Förste landtmätaren H. K. Brändström, distriktslantmätarne Hj Lundblad, Ernst Sandström, K O Svensson, Ernst Leander och undertecknad vid protokollet, e. landtmätaren Jan Bexelius, och landtmäteriauskultanten G Harald Högström

§ 1

Hälsade förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna till föreningens årsmöte, varvid han med några saknadens ord erinrade de närvarande om att kamratkretsen minskats i det  kommissionslandtmätaren och amanuensen A H Högström med döden afgått, hvarefter han förklarade 1915 års möte öppnadt, med anhållan att de närvarande skulle utse ordförande att leda mötets förhandlingar och utsågs han enhälligt dertill.

§ 2

Upplästes och justerades protokollet från föregående årsmöte

§ 3

Föredrogs föregående års räkenskaper, hvilka af revisorerna voro granskade och befunna utan anmärkning, hvadan de godkändes, hvarefter kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 4

Föreslog distriktslandtmätare K O Svensson att revisorerna skulle vid granskningen uppgöra fullständig revisionsberättelse öfver föreningens tillgångar vid hvarje räkenskapsårs slut och beslöt mötet att sådan (tablå eller) revisionsberättelse skulle upprättas, men anförde häremot landtmäteriauskultanten G H Högström att det vore lämpligare med att kassaförvaltaren uppgjorde tablån och bilade räkenskaperna, då revisorerna endast hade en kort stund före mötets början att genomgå räkenskaperna och då kassaförvaltaren åtog sig detta, godkände mötet detsamma..

§ 5

Distriktslandtmätaren Hj Lundblad anhöll att mötet ville yttra sig om huruvida en i laga skiftesprotokollet för Lillpite såsom samfällighet afsatt hampsänkeplats skulle såsom samfällighet anses ehuru den ej finnes upptagen i någon förening. Distriktslantmätaren K O Svensson ansåg, att då platsen vore aftagen i det justerade lagaskiftesprotokollet,  någon tvekan därom icke kunde uppstå och var även detta mötets åsigt.

§ 6

Distriktslandtmätaren K O Svensson anhöll om yttrande huruvida bestämmelsen i 125 § Kungl. Skiftesstadgan rörande urskiljandet af inrösnings- och afrösningsjorden skulle tolkas så, att ifall delägarne genom justering af protokollet godkänt urskiljandet utan att förrättningsmännen afgifvit särskildt beslut därom, förlorat sin rätt till klagomål däröfver och att någon ändring af urskiljandet således ej finge företagas och var han själf af denna senare åsigt, hvilken äfven delades af flera mötesdeltagare. Däremot var förstelandtmätaren H K Brändström af den åsigten, att för att urskiljandet skulle vara fullt lagligt bestämt erfordrades att förrättningsmännen däröfver skola hafva afgivit ett särskilt beslut och fanns äfven häri instämmande och skulle den förda diskussionen utgöra svar på frågan.

§ 7

Med anledning af att amanuensen, kommissionslandtmätaren A H Högström vid sitt frånfälle blef bisatt i allmän graf, väckte distriktslantmätaren Ernst Leander frågan om det ej vore med föreningens anseende och syfte öfverensstämmande, att föreningen skaffade sig en egen grafplats på Luleå kyrkogård hvarest kamrater, som ej hade några närstående på platsen, vid sitt frånfälle kunde begrafvas och att ifall detta bifölles anstalter skulle vidtagas att af Högströms barn och närmaste släktingar erhålla tillstånd att flytta honom till föreningens grafplats. Detta väckte allmänt gillande af närvarande medlemmar och beslöts efter någon öfverläggning att uppdraga åt styrelsen att gå i författning om inköp af en grafplats samt att utverka tillstånd att få flytta Högströms kista till den inköpta grafplatsen och skulle kostnaderna härför bestridas ur föreningens kassa.

§ 8

Distriktslandtmätaren K O Svenson framställde förslag till bildandet af en lokalafdelning af Sveriges landtmätareförening och erhöll styrelsen i uppdrag att utreda frågan i sin helhet och till nästa årsmöte inkomma med förslag

§ 9

Distriktslantmätaren Hj Lundblad väckte fråga, på grund af Kungl. Landtmäteristyrelsens Cirkulär n:o 25 /ser 3/ rörande redovisning af verksamhet utan myndighetsförordnande, om hvadför arbeten som enligt detta cirkulär skola intagas i tillägget till arbetsfördelningen och blef mötets uttalande att endast sådana som utförts på grund af tjänsteställningen skulle införas

§ 10

Såsom gratifikationer beslöts utdela 60 kr med 20 kronor till hvardera fruarne  Hulda Grape och Ulfhjälm, samt 20 kronor till Herr A J Lindström

§ 11

Kommissionslandtmätaren M W Huss och distriktslandtmätaren E L Hollström sände kamraterna telegrafiska helsningar, hvarjämte ordföranden framförde helsningar från föreningens mångårige ordförande förstelandtmätaren C A Sjöberg

§ 12

För att till nästa års möte tjenstgöra valdes:

Till styrelse: omvaldes Förste landtmätaren H K Brändström och distriktslantmätarne Ernst Leander och Lennart Brännström

Till sekreterare och skattmästare: omvaldes undertecknad

Till Revisorer: omvaldes lantmäteriauskultanten G H Högström och nyvaldes e, landtmätaren Im Bexelius

Till Styrelsesuppleanter: omvaldes distriktslantmätaren K O Svensson och nyvaldes distriktslandtmätaren Hj Lundblad

Till Revisorsuppleant omvaldes distriktslandtmätaren Ernst Sandström

§ 13

Beslöts afsända helsningtelegram till förstelandtmätaren mm C A Sjöberg och till kommissionslandtmätaren M W Huss

§ 14

Afslöts sammanträdet med ett tack från ordföranden till mötesdeltagarne och särskildt till resenärerna, hvarefter distriktslandtmätaren Hj Lundblad framförde sitt och öfriga deltagares tack till ordföranden för hans oväld och nit vid ledningen af mötets förhandlingar

 

Som ofvan vid protokollet

Lennart Brännström

Justerat den 26/2 1916 H K Brändström

 

Årsmötet 1914

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 26 februari 1914

Närvarande: Förste landtmätaren H. K. Brändström, distriktslantmätarne Hj Lundblad, Ernst Sandström, K O Svensson, E L Hollström. Ernst Leander och undertecknad vid protokollet, e. landtmätaren Im Bexelius, amanuensen A H Högström och landtmäteriauskultanterna G H Högström och G Åkerström

§ 1

Hälsade förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna till föreningens årsmöte, på samma gång påminnande att under 1913 trenne af föreningens gamla medlemmar afgått med döden, nämligen J A Flodmark, J E Degerman och G Svalbe, och ägnade dessa några tacksamhetens och saknadens ord, hvarefter han förklarade 1914 års möte öppnadt med anhållan det medlemmarne skulle utse ordförande och utsågs han enhälligt dertill

§ 2

Anmäldte landtmäteriauskultanten G Åkerström sitt inträde i föreningen och erlade stadgad inträdes- och årsavgift.

§ 3

Upplästes protokollet för årsmötet den 15 mars 1913 och godkändes.

§ 4

Föredrogs frågan om föreningens räkenskaper, vilka under året nedgått med cirka 65 kronor beroende på att en del årsafgifter ej influtit samt att ca 60 kr utbetalts för minneskransar till aflidne kamraters bårar, hvarefter, då desamma af revisorerna voro granskade utan anmärkning, kassaförvaltaren beviljade ansvarsfrihet för det gångna året

§ 5

Distriktslantmätaren K O Svensson hemställde huruvida föreningen ville yttra sig med anledning af Kungl. Landtmäteristyrelsens Cirkulärskrifvelse af den 12 december 1913 i anledning af styrelsens för landmäteriauskultantsföreningen den 26 november 1913 gjorda underdåniga framställning om vidtagande af åtgärder för ernående af gynnsammare befordringsmöjligheter mm, och beslöt mötet taga ärendet till öfverläggning;

Efter ifrig och långvarig diskussion enade sig närvarande om följande yttrandet

”Mötet beslutar enhälligt att med gillande af distriktslandtmätaren K O Svenssons yttrande rörande ifrågasatt ändring af § 29 Kungl. Landtmäteriinstruktionen på det bestämdaste afstyrka föredragandes i Kungl Lantmäteristyrelsens förslag om inskränkning i distriktslandtmätarnes rätt att anställa tjänstemedhjälpare.

Likaledes beslutade mötet i anslutning till de af distriktslandtmätare  Svensson anförda skälen dels att afstyrka föredragandes förslag om inrättande af extra landtmätartjänster utan arfvode på stat och dels att i princip tillstyrka auskultantsföreningens hos Kungl. Maj:t gjorda underdåninga hemställan om årligt arfvode för landtmäteriauskultanterna efter vissa tjänsteår, äfvensom samma förenings förslag rörande förändring af nuvarande extra landtmätartjänsterna till ordinarie och inrättande af nya extra landtmätartjänster med lön på stat i den mån sådant kan anses erforderligt, likväl med betonande af att inom Norrbottens län för närvarande något behof af  ytterligare extra landtmäteritjänster icke förefinnes”, och skulle utdrag af protokollet tillställas Förste landtmätaren med anhållan att detsamma finge medfölja hans skrifvelse i frågan till Kung. Landtmäteristyrelsen.

§ 6

Kommissionslandtmätaren M W Huss sände telefonledes sina välönskningar till mötet och tillkännnagaf desslikes att han skulle erlägga 5 kronor till föreningens kassa och hade liknande meddelande kommit från förstelandtmätare C A Sjöberg och beslöt mötet afsända helsningstelegram till såväl Sjöberg som Huss

§ 7

För att till nästa års möte tjenstgöra valdes:

Till styrelse: Förste landtmätaren H K Brändström och distriktslantmätarne Ernst Leander och Lennart Brännström

Till sekreterare och skattmästare: omvaldes undertecknad

Till Revisorer: omvaldes amanuensen A H Högström och jordregisterlandtmätaren G H Högström

Till Styrelsesuppleanter: omvaldes distriktslantmätaren K O Svensson och extra landtmätaren Im Bexelius

Till Revisorsuppleant omvaldes distriktslandtmätaren Ernst Sandström och e. Landtmätaren Im Bexelius

§ 8

Såsom gratifikationer beslöts utdela 80 kr med 20 kronor till hvardera fruarne  Hulda Grape, Ulfhjälm, Augusta Wennberg samt Herr A J Lindström och skulle dessa utbetalats vid påsktiden

§ 9

Härmed afslöts sammanträdet med ett tack från ordföranden till mötesdeltagarne och särskildt till resenärerna, hvarefter distriktslandtmätaren Hj Lundblad tackade ordföarnden för hans oväld och nit vid ledningen af mötets förhandlingar.

Som ofvan vid protokollet

Lennart Brännström

Justerat den 27:e februari H K Brändström

 

Årsmötet 1913

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 15 mars 1913

Närvarande: Första landtmätaren H. K. Brändström, distriktslantmätarne Hj Lundblad, Ernst Sandström och undertecknad vid protokollet, Amanuensen Kommissionslandtmätaren A H Högström jordregisterlantmätaren G H Högström och landtmätaren Ernst Brändström

§ 1

Hälsade förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna till föreningens årsmöte under beklagande af att så få tillstädeskommit och på samma gång uttryckande sin glädje öfver att åtminstone 2:ne utom staden boende vara närvarande samt förklarade 1913 års möte öppnadt med anhållan det medlemmarene måtte utse ordförande och utsågs han enhälligt därtill.

§ 2

Upplästes protokollet för årsmötet den 26-28 februari och godkändes.

§ 3

Föredrogs räkenskaperna för föregående år, hvaraf framgick att föreningens tillgångar ökats med 7 kronor 77 öre och då desamma af revisorerna voro granskade, och befunna utan anmärkning, beviljade kassaförvaltaren ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 4

Distriktslandtmätaren Hj. Lundblad framställde den frågan, huru skall förfaras med arvodet för publika renovationer när två hemman sammanslås till ett skifteslag och någon nymätning af dem ej ifrågakommer samt huruvida man kan debitera delägarne för renovationerna, och anhöll att de närvarande ville yttra sig i frågan.

Distriktslandtmätaren Ernst Sandström ansåg att, då det ej är föreskrivet att landtmätarne på egen bekostnad skall göra publika renovationerna, man kan debitera delägarne därför.

Häri instämde förste landtmätaren H K Brändström, dock med den modifikationen att högst halfva arvodet för kartans kopiering hade debiterats.

Inom Piteå har det varit praxis att debitera delägarne för publika renovationer och då med 1905 års möte i Piteå samma fråga diskuterats med liknande uttalanden, skulle diskussionen anses vara svar på frågan.

§ 5

Anhöll jordregisterlandtmätaren G H Högström att få höra hvad i förslaget till ny mätningsinstruktion förekommit vid allmänna Landtmäterimötet i Stockholm och lemnade förstelandtmätaren en kort redogörelse deröfver.

§ 6

För att till nästa års möte tjenstgöra valdes:

Till styrelse: Första landtmätaren H K Brändström och distriktslantmätarne Ernst Leander och Lennart Brännström

Till sekreterare och skattmästare: omvaldes undertecknad

Till Revisorer: omvaldes amanuensen A H Högström och jordregisterlandtmätaren G H Högström

Till Styrelsesuppleanter: omvaldes distriktslantmätaren K O Svensson och extra landtmätaren Im Bexelius

Till Revisorsuppleant omvaldes distriktslandtmätaren Ernst Sandström

§ 7

Såsom gratifikationer beslöts utdela 100 kr, deraf fru Hulda Grape, Fru Ulfhjälm, Fru Augusta Wennberg och Herr A J Lindström hvardera skulle erhålla 25 kronor, hvilka hade utbetalats vid påsktiden

§ 8

Härpå afslöts sammanträdet med ett tack från ordföranden till mötesdeltagarne och särskildt till resenärerna, hvarefter distriktslandtmätaren Hj Lundblad tackade ordföarnden för hans oväld och nit vid ledningen af mötets förhandlingar.

Som ofvan vid protokollet

Lennart Brännström

Justeras 16/2 1914  H K Brändström

 

Årsmötet 1912

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 26-28 februari 1912

 

Den 26 februari närvarande: Förste landtmätaren H K Brändström, Distriktslandtmätarne Hj Lundblad, E Sandström, E Leander och undertecknad, extra landtmätarne B A Wikberg och Im Bexelius, jordregisterlandtmätaren G H Högström, amanuensen kommissionslandtmätaren A H Högström, landtmäteriauskultanten Sten Engström och landtmäterieleven Ernst Brändström.

 

§ 1

Hälsade förstelandtmätaren H K Brändsträm de närvarande välkomna till föreningens årsmöte och förklarade 1912 års årsmöte öppnat med anhållan det medlemmarne måtte utse ordförande och utsågs han enhälligt dertill

 

§ 2

Upplästes protokollet för årsmötet den 21 februari 1911 och godkändes.

 

§ 3

Föredrogs föreningens räkenskaper för gångna året, hvaraf framgick att föreningens tillgångar ökats med i det närmaste 6 kronor, hvarefter kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet

 

§ 4

Anmälde sig auskultanten Sten Engstrand och lantmäterieleven Ernst Brändström till inträde i föreningen och erlade stadgade inträdes och årsafgifter

 

§ 5

Från föregående årsmöte hvilande beslut om årsafgifternas ändring godkändes så att stadgandet i 14 § 1 mom skulle erhålla följande lydelse ” Mom 1. Till bestridande af de för föreningens verksamhet nödiga kostnader erlägger hvarje ledamot, dels vid sitt inträde en afgift af 2 kronor, dels årligen för distriktslantmätare 10 kr, för extra landtmätare 10 kr, för auskultant 5 kr och för elever 3 kronor, hvilket sistnämnda belopp bör före januari månads utgång till skattmästaren insändas

 

§ 6

Öfverenskommo närvarande medlemmar att öfverlägga om betänkandet med förslag till lag om skifte af jord mm, afgifven af dertill förordnad kommitté samt att deröfver till förste landtmätaren afgifva gemensamt yttrande och skulle utdrag af protokollet gälla såsom sådant, och sedan förslaget genomgåtts paragraf för paragraf, utsågs distriktslandtmätarne E Leander och undertecknad och jordregisterlandtmätaren G H Högström att utarbeta detta yttrande med ledning af under mötet förd diskussion rörande ändringar som af mötet ansetts nödvändiga (se bilaga A) och tog detta arbete hela denna och följande dag

 

Den 28 februari: Närvarande samtliga den 26 antecknade utom extra landtmätaren B A Wikberg

 

§ 7

Såsom gratifikationer beslöt årsmötet att utdela till fru Hulda Grape 25 kr, till fru Maria Öqvist, 25 kr, till fru A Wennberg 25 kr och till fru Augusta Hollström 25 kr och skulle dessa utbetalas vid påsktiden

 

§ 8

För att till och med nästa årsmöte tjänstgöra valdes:

till styrelse: 1:ste landtm. H K Brändström, distriktslantm. Ernst Leander och Lennart Brännström

till sekreterare och skattmästare omvaldes undertecknad

till revisorer: Amanuensen A H Högström och jordregisterlandtmätaren G H Högström

till styrelsesupplant: Distr.landtm. Karl O Svensson och extra landtm. Im Bexelius

till revisorsuppleant: Distrikts. landtm. Ernst Sandström

 

§ 9

Härpå afslöts sammanträdet med ett tack från ordföranden till mötsdeltagarne, hvarefter distr.landtm. Hjalmar Lundblad tackade ordföranden för hans oväld och nit vid ledningen af mötets förhandlingar

 

Som ofvan vid protokollet

Lennart Brännström

Justeras: H K Brändström

 

Årsmötet 1911

Protokoll fört vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 21 februari 1911

 

Närvarande: Förstelandtmätaren H K Brändström, Distriktslandtmätarne Hj Lundblad, Ernst Leander och undertecknad, extra landtmätaren Im Bexelius, jordregisterlandtmätaren Harald Högström och amanuensen Kommissionslandtmätaren A H Högström

 

§ 1

Hälsade förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna till föreningens årsmöte och förklarade 1911 års möte öppnadt med anhållan det medlemmarne måtte utse ordförande och utsågs han enhälligt därtill.

 

§ 2

Upplästes protokollet för mötet den 24 februari 1910 och godkändes.

 

§ 3

Föredrogs föreningens räkenskaper för sista året, hvaraf framgick att dess tillgångar under året minskat med 70 kronor, hvarefter kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 4

Amanuensen kommissionslandtmätaren A H Högström anmälde sig till inträde i föreningen och erlade stadgad inträdes och årsavgift

 

§ 5

Hemställde distriktslandtmätaren E Leander, att meddelande om årsmötet skulle tillställas medlemmarne genom  kallelsebref, då genom afflyttning från länet medlemsantalet betydligt nedgått och vid detta möte framgått att ej alla observerade kungörelse i länstidningen och blef detta efter en kort diskussion möteets beslut

 

§ 6

Då förhandlingarna fortskridit så långt, tillstädeskom distriktslandtmätaren K O Svensson åtföljd af landtmäterieleven Gunnar Ivar Hedin, hvilken sednare anmälde sig till inträde i föreningen och erlade stadgad inträdes och årsafgift.

 

§ 7

Såsom gratifikationer beslöt årsmötet att utdela: till

Fru Hulda Grape 50 % af årets afgifter med beräknade 50 kronor,

Herr A J Lindström 20 % dito = 20 kronor

Fru M Öqvist 15 % dito = 15 kronor

Fru Wennberg 15 % dito = 15 kronor

Fru Grapes 50 kronor skulle genast utbetalas och de öfriga vid påsktiden

 

§ 8

Anhöll distriktslandtmätaren K O Svensson, att föreningen skulle yttra sig om lämpligheten af att gemensamt formulär upprättades till den kartarapport, som enligt 45 § Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för landtmäteristyrelsen och rikets landtmätare den 22 oktober 1909, skall afgifvas inom 8 dagar efter utgången af juni och september månader, och att förfrågan skulle göras hos Kungl. Styrelsen om den tänkte utfärda något sådant formulär, och åtog sig förstelandtmätaren att hos Kungl. Styrelsen göra sådan förfrågan, hvarefter mötesdeltagarna enade sig, att ifall ej Kungl. Styrelsen utgifver något formulär, själfva uppsätta ett sådant i huvudsaklig överensstämmelse med det formulär distriktslantmätaren Svensson användt vid sina regogörelser år 1910 och uppdrogs åt undertecknad sekreterare att efterhöra om Ruths tryckeri vore villigt att i god tid upplägga ett sådant blankettförslag på normalpapper N.o 3 och tillhandahålla det till lämpligt pris.

 

§ 9

Distriktslantmätare K O Svenssom anhöll om de närvarandes svar på följande fråga: ”Kan ägoutbyte – i de fall  rätning af rålinie icke afses – genom förening mot kronan, t. ex. kronopark, verkställas utan Riksdagens hörande?” Härom uppstod en liflig diskussion och tycktes de flesta mötesdeltagarne  vara af den meningen att ägoutbyte emot kronopark (eller kronoöfverloppsmark) kan ske utan Riksdagens hörande endast Domänstyrelsen godkänner föreningen, och skulle den förda diskussionen utgöra föreningens svar på frågan

 

§ 10

Distrikstslandtmätare K O Svensson föreslog, att, då praxis de sednare åren varit att på eget ansvar arbetande landtmätare erlade en årsafgift af 10 kronor,  denna skulle höjas till 10 kronor för distrikts och extra landtmätare, till 5 kronor för lanmäteriauskultanter och bibehållas vid 5 kronor för elever och blef det möters beslut att detta förslag skulle delgivas i kallelse till nästa årsmöte

 

§ 11

För att till och med nästa årsmöte tjänstgöra valdes:

till Styrelse: Förstelandtmätaren H K Brändström och distriktslandtmätarne Ernst Leander och Lennart Brännströn

till sekreterare och skattmästare omvaldes undertecknad

till Revisorer: Amanuensen A H Högström och jordregisterlandtmätaren H Högström

till Styrelsesuppleanter: Distriktslantmätaren K O Svensson och extra landtmätaren Im Bexelius

till revisorsuppleant: Distrikslantmätaren Ernst Sandström

 

§ 12

Beslöt mötet att till föreningens förre ordförande afsända ett helsningstelegram

 

§ 13

Anhöll distriktslandtmätaren K IO Svensson att erhålla föreningens yttrande, huruvida, då det är fråga om att föredraga de i 53 § Kungl skiftesstadgan omnämnda frågor och kungörelse utfärdats med tillkännagifvande att dessa frågor förekomma och endast en delägare tillstädeskommer, denne har rättighet besluta i dessa frågor. Härom resonerades ifrigt och voro alla utom Svensson af den meningen, att, om endast en delägare är närvarande, förrättningsmännen skola afgifvva utlåtande och taga den närvarande delägarens godkännande å detsamma, och skulle den förda diskussionen utgöra svar.

 

§ 14

Härpå afslöts mötet med ett tack från ordföranden  till mötesdeltagarne, hvarefter distriktslantmätaren Hj Lundblad tackade ordföranden för hans oväld och nit vid ledningen af mötes förhandlingar

 

Som ovan vid protokollet

Lennart Brännström

Justeras: H K Brändström

 

Årsmötet 1910

Protokoll fört vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte å länslandtmäterikontoret i Luleå den 24 februari 1910

 

Närvarande:  Förstelandtmätaren H K Brändström, Kommissionslandtmätaren M W Huss, Distriktslandtmätarne Hj Lundblad, Ernst Sandström, Aug Englund, Ernst Leander, G Grape och undertecknad vid protokollet, extra landtmätaren B A Wikberg, jordregisterlandtmätaren G H Högström, amanuensen S Engstrand och landtmäteriauskultanten V J Clausén.

 

§ 1

Hälsade Förstelandtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna till föreningens årsmöte och förklarade 1910 års möte öppnadt med anhållan att medlemmarne måtte utse ordförande och utsågs han enhälligt dertill.

 

§ 2

Upplästes protokollet för mötet den 5 mars 1909 och godkändes.

 

§ 3

Föredrogs föreningens räkenskaper för sista året hvaraf framgick att dess tillgångar under året ökats med 2 kronor 40 öre, hvarefter kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet för det tilländalupna räkenskapsåret.

 

§ 4

Distriktslandtmätaren G Grape anmälde sig till inträde i föreningen och erlade stadgad inträdes och årsafgift.

 

§ 5

Distriktslandtmätaren E Sandström anhöll att föreningen med anledning af mätningsarvodets stora nedsättning enligt nya taxan och i följd deraf graderingsarvodets minskning, ville ingå till Kungl. Styrelsen med hemställa att den ville hos Kungl. Maj:t föreslå  graderingsarvodets höjande till hälften af ersättningen för mätningen, framhållande att graderingsarvodet enligt gamla taxan ej var för högt, utan snarare tvärt om. Mötet beslöt uppta frågan, hvarpå A Englund begärde ordet och framhöll, att det vore alldeles för tidigt att yttra sig om den nya taxans lämplighet innan den blifvit prövad, samt det oegentliga att genast efter omorganisationen börja beklaga sig hos Styrelsen öfver en ännu ej prövad taxa, hvarför han hemställde, att frågan för närvarande ej skulle föranleda till någon föreningens åtgärd.  Häri instämde Hj Lundblad hvarpå mötesdeltagarna funno skäl bestämma i enlighet med Englunds förslag.

 

§ 6

På grund af att ordföranden i styrelsen för Sveriges landtmätareförening i skrifvelse den 15 november hemställt, att undertecknad på Norrbottens läns landtmäteriförenings först infallande sammanträde skulle föredraga frågan om ifrågasatt inrättande af en landtmäteriteknisk byrå, diskuterades denna sak, och stannade föreningen medlemmar i det beslut, att de ej ansågo något behof af en landtmäteriteknisk byrå på det sätt föreslagits vara för handen.

 

§ 7

Då från Sveriges Lantmätareförenings styrelse äfven i förutnämnda skrifvelse begärts yttrande rörande samarbete mellan Sveriges lantmätareförening och de olika länsföreningarna, föredrogs äfven denna fråga, och beslöt föreningen i Norrbotten i enlighet med Kopparbergs läns landtmäteriförening göra det uttalande, att något samarbete, utöfver hvad som för närvarande kunde komma ifråga, ej vore önskligt.

 

§ 8

Förste landtmätaren, som fått i uppdrag att till Kung lantmäteristyrelsen inkomma med yttrande rörande förslag till ny jordabalk, hemställde, att föreningen måtte för sin del taga ärendet under ompröfning och framhålla de önskemål till ändring eller tillägg, som må befinnas lämpliga.

För att afgifva yttrande i denna sak tillsattes en komité bestående af herrar Hj Lundblad, E Leander och undertecknad.

 

§ 9

I anledning af från Landtmäteristyrelsen infordrat yttrande från Norrbottens läns lantmäteriförening angående de extra landtmätarnas tjänstgöring, beslöt mötet instämma i Förstelandtmätarens skrifvelse rörande saken.

 

§ 10

Framställdes af ordföranden förslag om telegram till byråchefen Hamrin med anledning af hans enärgiska arbete för omorganisationens genomförande, hvarjämte distriktslandtmätaren E A Sandström framställde att telegram i samma syfte skulle sändas till byråchefen Alfred Eriksson. Förslagen godkändes af mötet, som uppdrog åt ordföranden att verkställa detta.

 

§ 11

Mötet beslöt att till föreningens förre ordförande afsända ett helsningstelegram.

 

§ 12

Såsom gratifikationer skulle under året utdelas

till Fru Öqvist 25 kronor

till Fru Wennberg  25 kronor

till Fru Ulfhjelm 25 kronor

till Fru Hollström  25 kr

och till herr A J Lindström 50 kr.

De första 4 beloppen skulle utbetalas till påsk och det sista beloppet med 25 kronor genast och med 25 kronor vid jultiden, om Lindström då lefde.

 

§ 13

För att till och med nästa årsmöte tjänstgöra valdes:

till Styrelse: Förstelandtmätaren H K Brändström och Distriktslantmätarne Ernst Leander och Lennart Brännström

till sekreterare och skattmästare: omvaldes undertecknad

till Revisorer: Distriktslantmätaren Ernst Sandström och jordregisterlantmätaren G Harald Högström

till styrelsesupleanter: Distriktslantmätarne Hj Lundblad och G Grape

till revisorsuppleant: Distriktslantmätaren K O Svensson

 

§ 14

Ajournerades mötet till i morgon kl 11 fm

 

Den 25 februari 1910

Närvarande: Samtliga förut antecknade förutom Komminssionslandtmätaren M W Huss.

 

§ 15

Kommiterade, som genomgått förslaget till ny jordabalk i de delar det berör landtmäteriförrättningar, anmälde att de funno detsamma så lämpligt och väl affattadt att de ansågo sig böra hemställa att mötet måtte besluta att det ej mot förslaget hade något att erinra eller att till detsamma tillägga, hvilket blef mötets beslut.

 

§ 16

Hvarpå afslöts mötet med ett tack från ordföranden till mötesdeltagarne.

 

Som ofvan vid protokollet

Lennart Brännström

Justeras

H K Brändström

 

Årsmötet 1909

 

Protokoll fördt vid Norrbottens läns landtmäteriförenings årsmöte i landtmäterikontoret i Luleå den 5 mars 1909

 

Närvarande: Förste Landtmätaren H K Brändström, Kommissionslandtmätarne M W Huss, Ernst Leander, Aug Englund, undertecknad vid protokollet, v kommissionslandtmätaren Im Bexelius och landtmäteriauskultanterna O A Bergström och Harald Högström

 

§ 1

Helsade Förste landtmätaren H K Brändström de närvarande välkomna till föreningens årsmöte och förklarade 1909 års möte öppnadt med anhållan det medlemmarne måtte utse ordförande, hvartill han enhälligt utsågs.

 

§ 2

Upplästes protokollet för år 1908 och godkändes.

 

§ 3

Föredrogs föreningens räkenskaper för sista året hvaraf framgick att föreningens kassa under gångna året minskats med 122 kronor 73 öre beroende på de stora utbetalningar, som bestämdes vid 1908 års möte, hvarefter kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet för det tilländalupna räkenskapsåret.

 

§ 4

Den från 1907 års möte hvilande frågan om uppsättande af förslag förening om att reseersättningar ej finge nedsättas mera än till samma belopp, som enligt taxan utgår för oafkortad reseersättning till förrättningsstället närmast beoende landtmätare, hade af kommiterade ej  blifvit behandlad, derför att Kungl. Maj:t för riksdagen framlagt proposition om omorganisation af landtmäterikåren. Detta godkändes och bordlades frågan.

 

§ 5

Kommitterade, som tillsatts för besvarandet af den i 2:dra häftet af skogsvårdsföreningens tidskrift 1908 intagna uppsatsen benämnd ”Modern form af skogssköfling” signerad A Sylven, har fullgjort sitt uppdrag och insändt ett med tydliga siffror belysande genmäle till samma tidskrift, hvaraf konceptet finnes i föreningens ägo.

 

§ 6

På förslag af Kommissionslandtmätaren M W Huss beslöts afsända ett helsningstelegram till förre ordföranden Förste Landtmätaren C A Sjöberg i Stockholm.

 

§ 7

Hvarefter skreds till val af funktionärer för innevarande år och utsågs dervid

Till Styrelse: Förste Landtmätaren H K Brändström och Komissionslandtmätarne Ernst Leander och Lennart Brännström

Till Sekreterare och Skattmästare omvaldes undertecknad

Till revisorer: Landtmäteriauskultanterna O A Bergström och Harald Högström

Till Styrelsesuppleanter: Kommissionslandtmätaren M W Huss och v Kommissionslandtmätaren M Jungqvist

Till Revisorsuppleant v Kommissionslandtmätaren Im Bexelius

 

§ 8

Under året skulle följande gratifikationer utdelas, nämligen:

till Herr A J Lindström i Sunderbyn 50 kr

till Fröken Augusta Burman i Råneå 25 kr och

till Fru Öqvist i Luleå 25 kr och skulle den första i två påster utdelas med 25 kr genast och 25 kr till påsk, samt de två öfriga vid jultid

 

§ 9

Afslöt Förste Landtmätaren mötet med några varma ord omnämnande att vår kår under lidet året minskats i det att v kommissionslandtmätaren Albert Alsterlund genom döden afgått och att kommissionslandtmätaren Ernst Clausén erhållit 5 års förordnande vid jordregistret och nu blifvit placerad i Kristianstad och att han troligen efter detsammas fullgörande för alltid lemnar oss, hvarjemte Kommissionslandtmätaren H B Lysell flyttat till Motala och H Grubbström till Stockholm och är det föga troligt att de vidare bosätta sig här uppe. Härefter tackade Komm.landtm. M W Huss ordföranden för hans oväld och nit vid ledningen af mötets förhandlingar.

 

Som ofvan vid protokollet

Lennart Brännström

Justeras

H K Brändström